Заява
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки від 14.02.2024 р.
Реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі № 14-02-4719-24

Замовник:
Буштинська селищна рада
1. Назва документа державного планування:
Детальний план території з коригуванням генерального плану з метою відведення
земельної ділянки в оренду ТОВ "САНІ ПАРАДАЙЗ" в урочищі "Летище" смт. Буштино,
площею 80,0000 га. кадастровий номер - 2124455300:01:003:0273 шляхом зміни
цільового призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування
будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій - 14.01
2. Основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими
документами державного планування
Детальний план території з коригуванням генерального плану, з метою відведення
земельної ділянки в оренду ТОВ «САНІ ПАРАДОЙЗ» в урочищі «Летище», смт.
Буштино, площею 80,0000 га. кадастровий номер-2124455300010030273 шляхом зміни
цільового призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування
будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій-14.01.
розроблено відповідно до п.42 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст. 4, 10, 19, та 24 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності», ст.. 7,8 Закону України «Про архітектурну діяльність» рішення 15 сесії
(третє пленарне засідання) VІІІ скликання Буштинської селищної ради № 483 від
22.12.2023 року «Про розроблення детального плану». Основна мета детального плану
території – визначення планувально – просторової організації території при будівництва
енергогенеруючого підприємства, а саме сонячної електростанції. Проект розроблено у
відповідності до вимог: Закону України «Про основи містобудування», «Про охорону
навколишнього природного середовища», «Про регулювання містобудівної діяльності»,
«Державних санітарних правил забудови населених пунктів», державних будівельних
норм ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні»
ДБН Б.2.2-12:2019, «Планування і забудова територій», ДБН В.2.3-4:2018 «Вулиці і
дороги», Земельного кодексу України.
3. Якою мірою документ державного планування визначає умови для
реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством
передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі
щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення
ресурсів)
Територія розробки даного детального плану розташована в західній частині
Тячівського району, на території Буштинської територіальної громади. Детальним
планом території заплановано нове будівництво енергогенеруючого підприємства, а
саме сонячної електростанції, в межах території охопленої детальним планом. Даний
об’єкт не відноситься до об’єктів державних та регіональних інтересів. Відповідно до
частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» оцінці впливу
на довкілля не підлягає діяльність, прямо не передбачена частинами другою і третьою
цієї статті.
4. Інформація про ймовірні наслідки: а) для довкілля, у тому числі для
здоров’я населення; б) для територій з природоохоронним статусом; в)
транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення
а) для довкілля: В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації
детального плану території, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких
компонентів довкілля: ґрунти; атмосферне повітря; водні ресурси; стан фауни, флори,
біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок); кліматичні
фактори; у тому числі для здоров’я населення. Під час здійснення СЕО, варто оцінити
ймовірні наслідки на здоров’я населення від об’єктів інфраструктури, що пропонується
відповідно до детального плану території. б) для територій з природоохоронним
статусом Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів
інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на
територій з природоохоронним статусом. в) транскордонні наслідки для довкілля, у
тому числі для здоров’я населення – відсутні;
5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо
документ державного планування не буде затверджено
З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час
СЕО документу державного планування передбачається розглянути «Нульовий
сценарій», без впровадження проектних змін. Альтернатива 1:«Нульовий сценарій» -
тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного
документа державного планування.
6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що
використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки
Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного
середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач
раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного
середовища. Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись
логічні і формалізовані методи прогнозування. Для підготовки звіту СЕО
передбачається використовувати наступну інформацію:доповіді про стан
довкілля;статистичну інформацію;інформація, яка включена в інші акти законодавства,
які мають відношення до проекту ДДП дані моніторингу стану довкілля; інша доступна
інформація.
7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та
пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного
планування
Для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров’я населення передбачені
наступні заходи: проведення комплексного благоустрою території, збереження зелених
насаджень та озеленення території, заходи щодо забезпечення належного поводження
з твердими побутовими відходами, заходи по зменшенню викидів в атмосферу від
систем опалення будівель. Заходи щодо пожежної безпеки Проектування ведеться з
дотриманням пожежних відстаней. На проектованій території забороняється
розведення вогнищ, спалювання відходів. Захисні заходи цивільної оборони.
Будівництво захисних споруд для населення на проектованій території не передбачено.
Під час небезпеки евакуація мешканців запланованих об’єктів планується проводити
власним автотранспортом або автобусом
8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну
оцінку
Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону
України «Про стратегічну екологічну оцінку». Пропонується така структура Звіту із
СЕО: 1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими
документами державного планування; 2) характеристику поточного стану довкілля, у
тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ
державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними,
статистичною інформацією та результатами досліджень); 3) характеристику стану
довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які
ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією
та результатами досліджень); 4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на
здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо
територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною
інформацією та результатами досліджень); 5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у
тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення,
встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа
державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час
підготовки документа державного планування; 6) опис наслідків для довкілля, у тому
числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних,
коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за
необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення
негативних наслідків виконання документа державного планування; 8) обґрунтування
вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який
здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення
(недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки); 9)
заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа
державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; 10) опис
ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення
(за наявності); 11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами
1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.
9. Орган, до якого подаються зауваження та пропозиції та строки їх подання
Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної
оцінки детального плану території з з коригуванням генерального плану, з метою
відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «САНІ ПАРАДАЙЗ» в урочищі «Летище»,
смт. Буштино, площею 80,0000 га. кадастровий номер-2124455300010030273 шляхом
зміни цільового призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і
організацій-14.01. подаються до: виконавчого комітету Буштинської селищної ради
Юридична адреса: 90556, Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт. Буштино, вул.
Головна, буд. 91 rada_bushtyno@ukr.net Строк подання зауважень і пропозицій
становить 10 днів, з моменту оприлюднення заяви.
10. Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу СЕО:
Сайт Буштинської селищної ради https://bushtynska-gromada.gov.ua/ від 14.02.2024
Замовник/Уповноважена особа замовника:
Буштинська селищна рада/ЯНЧІЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

Завантажити заяву