Додаток 1

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням першого пленарного засідання

шістнадцятої  сесії VIII скликання

Буштинської селищної ради 

від 16.02.2024 року № 485

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

роботи Буштинської селищної ради VІІІ скликання

 

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Правові засади діяльності Буштинської селищної ради

 

1. Даний Регламент роботи Буштинської селищної ради VIІІ скликання (далі по тексту – Регламент) - це нормативно-правовий акт місцевого самоврядування, який встановлює та визначає порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання секретаря ради, скликання чергової та позачергової сесій ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради, а також порядок роботи сесії ради. У разі розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України ( у тому числі новоприйняті) – діють норми чинного законодавства.

2. Буштинська селищна рада (далі по тексту – селищна рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє Буштинську селищну територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законами.

3. Селищна рада є юридичною особою, має свою печатку і діє самостійно в межах повноважень, наданих їй Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно-правовими актами.

4. Селищна рада складається з депутатів, які обираються жителями Буштинської селищної територіальної громади на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Загальний (кількісний) склад Буштинської селищної ради VIІІ скликання 26 (двадцять шість) депутатів.

5. Селищна рада вважається  повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради, повноваження яких визначено Буштинською селищною територіальною виборчою комісією Тячівського району Закарпатської області (далі по тексту – виборча комісія).

6. Селищна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

7. Рішення селищної ради, прийняті в межах її повноважень, в порядку та спосіб визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламентом селищної ради, є обов'язковими для виконання депутатами селищної ради, її постійними комісіями, виконавчими органами селищної ради, усіма розташованими в громаді органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території громади.

8. Регламент селищної ради є обов’язковим для виконання і має силу документу, який встановлює порядок скликання і проведення сесій селищної ради, її засідань, формування органів виконавчої влади, визначає порядок здійснення контрольної діяльності, процедуру окремих видів діяльності селищної ради, її органів, депутатів селищної ради, встановлених Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

9. Робота селищної ради ведеться державною мовою.

 

Стаття 2. Затвердження Регламенту, внесення до нього змін та доповнень, контроль за його дотриманням

1. Регламент затверджується згідно з вимогами Закону Україні «Про місцеве самоврядування в Україні» відкритим голосуванням не пізніше ніж на другій сесії на пленарному засіданні селищної ради більшістю голосів від загального складу ради.

2. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на секретаря селищної ради та на голів постійно діючих комісій селищної ради.

3. Під час пленарного засідання контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.

4. Затвердження в новій редакції, зміни та доповнення до Регламенту вносяться на розгляд пленарного засідання селищної ради після їх обговорення та погодження на засіданнях постійних комісій селищної ради.

5. Рішення про затвердження в новій редакції, внесення змін та доповнень до Регламенту приймається більшістю голосів від загального складу селищної  ради.

 

РОЗДІЛ ІІ. ГЛАСНІСТЬ РОБОТИ РАДИ

 

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи ради

1. Пленарні засідання селищної ради, постійних комісій та інших органів ради є гласними та відкритими, крім випадків, встановлених законами України та цим Регламентом.

2. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради, особи (за винятком технічних працівників), які не є її депутатами, не повинні перебувати в місці розміщення депутатів.

На сесію можуть бути запрошені представники державних органів, громадських організацій, засобів масової інформації, трудових колективів, громадяни. Якщо питання торкається особистих прав громадянина, він має пріоритетне право бути присутнім на засіданні сесії.

 На засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни на визначених для них місцях і за попереднім записом, не пізніше як за три дні до засідання сесії повідомили – секретаря селищної  ради. Кількість присутніх обмежується наявною кількістю сидячих місць у відповідному секторі сесійного залу. Громадянину може бути відмовлено в доступі на відповідне засідання Ради у разі його відмови пред’явити паспорт або документ, що посвідчує особу, з фотографією, відсутності вільного місця для розміщення у приміщенні, в якому проводиться засідання, або відповідно до законодавства, з метою припинення протиправних дій з боку цієї особи у випадку вчинення нею будь-яких протиправних дій. Особа, яка звертається для доступу на засідання селищної ради, попереджається про обробку її персональних даних. Відомості про особу, яка має бажання бути присутньою на пленарному засіданні, вносяться до відповідного журналу реєстрації, який ведеться секретарем селищної ради. Відмова особи від надання згоди на обробку персональних даних унеможливлює її доступ до засідання.

Запрошені особи, що присутні на пленарному засіданні селищної ради та її органів, мають утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні і не порушувати правила ведення пленарного засідання, передбачені даним Регламентом. У випадку недотримання вищезазначених правил такі особи за пропозицією головуючого на засіданні можуть бути видалені з приміщення, де проходить засідання.

3. Прозорість та гласність роботи селищної ради забезпечується шляхом обов’язкового розміщення на офіційному сайті селищної ради усієї відкритої інформації, зокрема:

3.1. Інформації про депутатів селищної ради:

– біографічних відомостей та фотографій усіх депутатів селищної ради;

– контактних даних депутатів селищної ради та графіку і місця прийомів виборців;

– партії та виборчі округи, від яких обрані депутати, та їх приналежність до фракцій і груп в селищній раді;

– інформація щодо відвідувань депутатами сесій селищної ради та засідань постійних комісій;

3.2. Інформації про пленарні засідання сесій селищної ради:

– проєкти порядку денного;

– оприлюднення рішень ради, в тому числі прийнятих на закритих засіданнях (при закритому розгляді окремих питань порядку денного) на офіційному сайті Буштинської селищної ради в мережі Інтернет.

4. Під час проведення пленарного засідання селищної ради забороняється порушувати громадський порядок; заважати будь-яким іншим чином роботі депутатів селищної ради, пересуватися по сесійній залі (в зоні розташування депутатів селищної ради), використання предметів, що можуть створювати перешкоди у проведенні пленарного засідання селищної ради.

В приміщення, де відбувається сесія селищної ради, не допускаються особи з явними ознаками сп’яніння, а також особи, які мають при собі господарські сумки, пакети, пакунки, інші речі, розміром 40*35*15 см, та з іншими предметами, що не є необхідними для розгляду питання, яке стосується інтересів цієї особи.

З метою забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення сесій селищної ради секретар селищної ради завчасно, але не пізніше ніж за 24 (двадцять чотири) години до проведення вказаних засідань, повідомляє Тячівський районний відділ поліції ГУНП  в Закарпатській області про необхідність забезпечення присутності їх співробітників на вказаних засіданнях із зазначенням дати, часу, місця проведення заходу та кількості працівників поліції

5. Особи, присутні на пленарному засіданні селищної ради повинні дотримуватись правил ведення пленарного засідання, передбачених цим Регламентом.

6. Протиправне втручання в роботу або перешкоджання роботі селищної ради особою, присутньою на пленарному засіданні, є підставою для відповідного попередження головуючим на засіданні та видалення з пленарного засідання у випадку повторного вчинення таких дій.

У разі відмови порушника покинути пленарне засідання селищної ради він може бути примусово виведений із сесійної зали та адміністративного будинку.

 

Стаття 4. Закриті засідання селищної ради

1. У разі необхідності селищна рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання або про закритий розгляд окремих питань порядку денного.

2. Закрите засідання (закритий розгляд окремих питань порядку денного) проводиться згідно з процедурним рішенням селищної ради про проведення закритого засідання (закритого розгляду окремих питань порядку денного).

3. На закритому засіданні (закритому розгляді окремих питань порядку денного) мають право бути присутніми селищний голова, секретар ради, депутати, посадові особи органів місцевого самоврядування, а також особи, присутність яких визнана селищною радою необхідною. Головуючий на закритому засіданні (при закритому розгляді окремих питань порядку денного) повідомляє депутатам селищної ради посади та прізвища запрошених осіб.

4. Під час проведення закритих засідань (закритого розгляду окремих питань порядку денного) забороняється ведення всіх видів трансляції та аудіо-, відеозаписів у залі засідань (крім протокольного аудіо-запису, що проводиться відповідальними спеціалістами селищної ради).

5. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснюється секретарем селищної Ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

 

 

Стаття 5. Присутність на засіданнях селищної ради

1. Персональні робочі місця в залі засідань відводяться для учасників засідання: селищного голови, секретаря ради, депутатів селищної ради,  заступників селищного голови, керуючого справами (секретаря) Виконавчого комітету селищної ради, старост, керівників відділів виконавчих органів.

2. Особи, що присутні на засіданні селищної ради, не мають права займати робочі місця, призначені для осіб, указаних в частині першій даної статті та не повинні знаходитися під час засідання ради у частині сесійної зали, що призначена для розміщення депутатів селищної ради.

3. На пленарних засіданнях сесії селищної ради також мають право бути присутніми народні депутати України з правом дорадчого голосу, депутати обласної ради або їх представники в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Також можуть передбачатися місця для інших осіб, що мають право бути присутніми в разі потреби згідно з вимогами чинного законодавства.

4. Кількість запрошених осіб для участі в пленарному засіданні обмежується тільки кількістю місць у залі пленарного засідання.

5. Головуючий на пленарному засіданні селищної ради повідомляє депутатів про офіційно запрошених осіб, присутніх на засіданні.

 

РОЗДІЛ ІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Стаття 6. Контроль за виконанням рішень селищної ради та організація їх виконання

1. Контроль за виконанням рішень селищної ради здійснюється з метою забезпечення своєчасного та належного їх виконання.

2. Контроль за виконанням рішень ради покладається на постійні комісії, що визначається окремим пунктом у прийнятих рішеннях.

3. Організаційну і методичну роботу щодо здійснення контролю постійними комісіями за виконанням рішень селищної ради забезпечує секретар селищної ради.

4. Організація виконання рішення, як правило, покладається на заступника (заступників) селищного голови, керуючого справами виконавчого комітету Буштинської селищної  ради.

 

РОЗДІЛ IV. ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФОРМИ  РОБОТИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

         Стаття 7. Порядок діяльності селищної ради

Порядок діяльності селищної ради визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про доступ до публічної інформації», «Про запобігання корупції», іншими нормативно-правовими актами та цим Регламентом.

 

Стаття 8. Форми роботи селищної ради

1. Селищна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради.

2. У період між сесіями можуть проводитися: засідання постійних комісій, засідання тимчасових контрольних комісій та інших утворених радою органів, загальні збори депутатів, засідання депутатських груп та фракцій.

3. Відкриття сесій селищної ради оголошується головуючим на пленарному засіданні на початку її першого пленарного засідання, закриття – по завершенні останнього пленарного засідання.

4. Кожна сесія селищної ради починається і завершується виконанням у залі Державного Гімну України.

 

Стаття 9. Перша сесія селищної ради

1. Перша сесія новообраної селищної ради скликається виборчою комісією не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів селищної ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу селищної ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів та селищного голови і визнання їхніх повноважень.

2. З моменту визнання повноважень депутатів селищної ради нового скликання та новообраного селищного голови, головує на пленарних засіданнях селищної ради першої сесії новообраний селищний голова.

 

Стаття 10. Порядок скликання сесій селищної ради (чергової та позачергової)

1. Сесії селищної ради скликаються селищним головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

2. Сесія селищної ради повинна бути також скликана селищним головою за пропозицією не менш як 1/3 (однією третьою) депутатів від загального складу селищної ради або за пропозицією Виконавчого комітету селищної ради у двотижневий строк.

3. У разі немотивованої відмови селищного голови або його неможливості скликати сесія селищної ради скликається секретарем селищної ради. У цих випадках сесія скликається:

1) якщо сесія селищної ради не скликається селищним головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) якщо селищний голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених частиною другою даної статті.

4. Рішення про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів  та населення через засоби масової інформації не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках — не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради.

5. Сесію Ради відкриває і веде селищний голова, а у випадках, передбачених п.3 статті 14 Регламенту, — секретар селищної  Ради.

6. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради.

7. Протоколи сесій Ради, прийняті нею рішення підписуються особисто селищним головою, у разі його відсутності — секретарем селищної Ради.

8. Інформація про скликання сесії Ради  оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради таабо дошці оголошень таабо інформування депутатів здійснюється через програмні застосунки: Viber, Telegram, WhatsApp, Signal.

Проєкти всіх рішень порядку денного вручаються депутатам на засіданнях постійних комісій, які в запропоновані дати селищним головою скликаються головами постійних комісій не пізніше, як за день до засідання сесії, а в окремих випадках в той же день, але не пізніше, як за три години до початку сесії.

Проєкти рішень повторно видаються депутатам після їх реєстрації у сесійній залі перед початком відкриття сесії.

 

 

Стаття 11. Порядок скликання сесії селищної ради у разі виникнення надзвичайних ситуацій, введення воєнного чи надзвичайного стану

1. У разі введення воєнного чи надзвичайного стану, виникнення надзвичайних ситуацій, таких як: стихійне лихо, епідемія, епізоотія тощо, селищна рада (за потреби) скликається не пізніш чотирьох годин з моменту їх оголошення для проведення сесії селищної ради.

У разі неможливості проведення засідання селищної ради в сесійній залі таке засідання проводиться в режимі відеоконференції через будь-який  програмний застосунок Viber, Telegram, WhatsApp, Signal. Організацію проведення засідання в режимі відеоконференції забезпечує секретар селищної ради.

 

Стаття 12. Правомочність сесії селищної ради

 

1. Правомочний склад селищної ради – кількість депутатів, обраних до селищної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку, становить не менш як 2/3 (дві третини) від загального складу ради.

2. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

 

 

 

Стаття 13. Реєстрація депутатів та запрошених на сесію

 

1. Реєстрація депутатів, що прибули на сесію селищної ради проводиться картками за допомогою електронної системи підрахунку голосів  (далі – електронна система голосування – ЕСГ ) шляхом встановлення її відповідним чином у спеціальний зчитувач на пульті депутата. Депутат не має права вимагати скасування своєї реєстрації або відзивати свій підпис у відомості реєстрації видачі-повернення карток для голосування (надалі - Відомість).

Іменні картки для голосування виготовляються в одному екземплярі і мають свій унікальний код. Вони видаються секретарем селищної ради кожному депутату селищної ради перед початком пленарного засідання для подальшого голосування під особистий підпис депутата. Іменні картки для голосування зберігаються у депутатів селищної ради до кінця пленарного засідання. Депутат зобов’язаний належним чином зберігати і використовувати персональну картку для голосування. Після закриття пленарного засідання депутати зобов’язані здати свої картки секретарю селищної ради під особистий  підпис у відомості для відповідального зберігання. У разі зіпсування, пошкодження іменної картки депутата селищної ради, депутат повинен повідомити про це секретаря ради письмово. Нова картка видається за письмовою заявою депутата. У разі відсутності технічної можливості до початку пленарного засідання виготовити дублікат іменної картки депутату селищної ради відповідальним за інформаційне обслуговування електронної системи для голосування може бути видана тимчасова картка для голосування або  він голосує підняттям руки, про що головуючий повідомляє на засіданні, та цей факт фіксується в протоколі.

2. Повторна реєстрація депутатів здійснюється:

– після перерви у пленарному засіданні;

– перед кожним пленарним засіданням (якщо сесія триває більше одного дня);

– за пропозицією головуючого на сесії, секретаря селищної ради.

3. Запрошені реєструються у секретаря селищної ради відповідно до п.2 ст. 3 цього Регламенту.

4. У разі технічної несправності ЕСГ  :

4.1.  Реєстрація депутатів здійснюється секретарем ради через друкований реєстр, у якому кожен депутат особисто реєструється шляхом проставляння підпису. Реєстр передається головуючому на пленарному засіданні, який оголошує кількість зареєстрованих депутатів, а також оголошуються прізвища відсутніх депутатів.

5. Перед проведенням голосування щодо проектів рішень головуючий на пленарному засіданні Ради проводить із залученням Лічильної комісії перевірку кількості депутатів Ради, присутніх на пленарному засіданні Ради, визначення кворуму. Якщо голосування не може проводитися у зв’язку із відсутністю на пленарному засіданні Ради необхідної кількості депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні Ради відкладає пленарне засідання Ради або закриває його.

 

Стаття 14. Тривалість сесії селищної ради

 

1. Сесія селищної ради триває до завершення розгляду всіх питань порядку денного.

2. Більшістю голосів від присутніх депутатів на пленарному засіданні селищної ради робота сесії може бути припинена тільки у виняткових випадках,згідно з чинним законодавством, або продовжена в терміни і дні, визначені радою.

 

Стаття 15. Закриття сесії селищної ради

 

1. Після вичерпання питань порядку денного сесії та заслуховування коротких повідомлень і звернень депутатів, а також в інших випадках, передбачених Регламентом, сесія закривається.

2. Головуючий оголошує сесію закритою також у разі відсутності кворуму.

 

 

 

 

Стаття 16. Протокол сесії селищної ради

 

1. В ході підготовки до сесії комп’ютерне введення в базу ЕСГ  наявної інформації (питань порядку денного сесії, відповідність бази даних депутатів та доповідачів) забезпечується  секретарем селищної ради та/або оператором системи.

2. Секретар селищної ради та/або оператор системи здійснює функції оперативного керування ЕСГ  (запуск процедури реєстрації депутатів, запису до виступу, голосування, виведення інформації на електронне табло та на пульти депутатів, увімкнення та вимкнення мікрофонів в залі) під час проведення пленарних засідань Буштинської селищної ради. Одразу після закінчення пленарного засідання секретар селищної ради та/або оператор системи за допомогою функцій системи знімає електронну версію протоколу, аудіо-запису ходу пленарного засідання. Відповідальність за коректність роботи ЕСГ та достовірність сформованих за її допомогою даних несе розробник системи.

3. На кожному пленарному засіданні селищної ради ведеться протокол сесії ради. Остаточний протокол сесії оформляється секретарем селищної ради.

4. У протоколі мають бути зазначені такі дані: найменування ради, порядковий номер сесії, дата і місце проведення сесії, загальний склад ради, кількість присутніх на сесії депутатів та їхні прізвища; список посадових осіб, що брали участь у роботі сесії; склад лічильної комісії, питання, внесені до порядку денного; короткий зміст і результати обговорення кожного питання в тій послідовності, у якій вони розглядалися на сесії, із зазначенням: прізвищ депутатів, прізвищ осіб, які не є депутатами, але взяли участь в обговоренні питання із зазначенням їх посад, короткого змісту їхніх виступів, результати поіменного голосування по кожному питанню окремо (на основі отриманих даних з ЕСГ ). До протоколу сесії додаються:

– прийняті радою рішення (з усіма наявними висновками, зауваженнями, службовими записками за наяності);

– надані та проголосовані письмові пропозиції до проектів рішень ради (за наявності);

– інформація голови виборчої комісії  щодо визнання повноважень Буштинського селищного голови та депутатів селищної ради (у разі наявності);

– відомість реєстрації видачі - повернення карток для голосування;

– списки запрошених на сесію;

– у випадку таємного голосування до протоколу залучається протокол лічильної комісії та пакет із бюлетенями для таємного голосування;

– протокольні доручення головуючого на сесії ( за наявності);

– заяви  про конфлікт інтересів ( у разі наявності).

5. Оформлений державною мовою протокол підписує головуючий на сесії.

6. У ході роботи сесії за допомогою ЕСГ  здійснюється технічний аудіозапис у цифровому форматі ходу пленарного засідання ради, який використовується секретарем селищної ради для остаточного оформлення протоколу.

7. Ведення, оформлення і облік протоколів сесій селищної ради здійснює секретар селищної ради.

 

 

 

РОЗДІЛ V. СУБ'ЄКТИ НОРМОТВОРЧОСТІ.

ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ У СЕЛИЩНІЙ РАДІ

 

Стаття 17. Процедура розгляду питань у селищній раді

 

1. Процедура розгляду питання в селищній раді передбачає:

1) внесення пропозиції щодо розгляду питання (ініціювання);

2) вивчення питання і підготовку проєкту рішення;

3) попередній розгляд проєкту рішення на засіданнях постійних комісій;

4) розгляд питання на пленарному засіданні селищної ради;

5) прийняття відповідного рішення.

 

Глава 1. Ініціювання питання

 

Стаття 18. Суб’єкти нормотворчої ініціативи (ініціатори)

1. Право нормотворчої ініціативи мають (ініціатори):

1) селищний голова;

2) депутат (депутати) селищної ради;

3) постійні комісії селищної ради;

4) Виконавчий комітет селищної ради;

 

Стаття 19. Порядок ініціювання розгляду питань у селищній раді

1. Підставою для розгляду питання в селищній раді, залежно від того, хто із суб’єктів, зазначених у статті 18 Регламенту, є ініціатором, можуть бути:

1) резолюція або усне доручення, розпорядження  селищного голови;

2) письмове звернення депутата (депутатів) до селищного голови;

3) рішення Виконавчого комітету ради про внесення питання на розгляд селищної ради;

 

Глава 2. Вивчення питання і підготовка проєкту рішення

 

Стаття 20. Підготовка проєкту рішення

1. Проєкт рішення селищної ради готує суб’єкт нормотворчої ініціативи в селищній  раді, визначений статтею 18 Регламенту, або за дорученням селищного голови чи за дорученням селищної ради, рекомендацією постійної комісії відповідні виконавчі органи селищної ради (відділи, спеціалісти), підприємства, установи, організації ради (далі – Розробники).

2. Проєкт рішення селищної ради про затвердження програм готують відповідні виконавчі органи ради спільно з профільними постійними комісіями або з депутатом, який виступає ініціатором проєкту рішення селищної ради про затвердження програм.

3. Розробник проєкту рішення робить доповідь на пленарному засіданні селищної ради. Ініціатор розгляду питання в раді, якщо він не готує проєкт рішення, має право на співдоповідь.

 

Стаття 21. Вимоги до проєкту рішення

1. Проєкт рішення повинен відповідати вимогам чинного законодавства України та бути викладений за загальними правилами правопису.

2. Текст проєкту рішення селищної ради має бути стислим, суть документу повинна бути викладена чітко й виключати можливість неоднозначного тлумачення.

3. Текст проєкту рішення має містити наступні реквізити:

1) заголовок, у якому зазначаються найменування селищної ради, порядковий номер скликання, назва питання, з якого приймається рішення;

2) преамбулу, у якій подаються обґрунтування, мета і доцільність рішення, точні посилання на нормативно-правові акти (повна назва документа, номер розділу, глави, статті,);

3) власне рішення, виклад якого починається після слів: «Буштинська селищна  рада вирішила:»;

4. Проєкт рішення має передбачати: конкретні завдання виконавцям, точні та повні назви підприємств, установ, організацій – виконавців; у разі необхідності, доручення про організацію виконання рішення заступником (заступниками) селищного голови, керуючим справами (секретаря) Виконавчого комітету, а також контроль відповідним постійним комісіям селищної ради.

5. При розробці проєкту рішення, якщо рішення, що пропонується до прийняття, виключає дію рішення, раніше прийнятого з цього питання, воно повинно містити пункт про визнання попереднього рішення або його частини таким, що втратило чинність.

6. У разі невідповідності проєкту рішення вимогам чинного законодавства та/або вимогам Регламенту він повертається розробнику проєкту на доопрацювання.

7.  Вимоги по оформленню проєкту рішення селищної ради та супроводжуючих документів до проєкту рішення:, а саме:

7.1. Проєкт рішення Буштинської селищної ради»;

7.2. Додатки до рішення (за наявності);

7.3. «Лист-погодження»;

8. Назва проєкту рішення Буштинської селищної ради повинна стисло відображати суть проєкту рішення. На одному пленарному засіданні сесії селищної ради не повинні виноситись проєкти рішень з однаковими назвами.

 

Стаття 22. Візування проєкту рішення

1. Проєкт рішення вважається підготовленим після його візування (погодження) відповідно до положень даної статті.

2. Проєкт рішення селищної ради з документами, які до нього додаються, підлягають обов’язковому візуванню (погодженню) з посадовими особами, які приймають участь в організації виконання даного рішення.

Візи проставляються на зворотній стороні останньої сторінки паперового варіанту проєкту рішення (лист погодження).

3. Візування проєкту рішення складається з проставлення відповідною посадовою особою візи, яка містить: найменування посади особи, що візує документ, її особистий підпис, ініціали та прізвище, дату візування.

4. Підготовлений проєкт рішення візують у наступному порядку:

1) суб’єкт нормотворчості (ініціатор розгляду питання), окрім селищного голови;

2) розробник проєкту рішення;

3) у разі розроблення проєкту рішення підприємством, установою, організацією (незалежно від форми власності) - також керівник виконавчого органу селищної ради, який координує їх діяльність або сферу діяльності (за належністю);

4) начальник фінансового відділу Буштинської селищної ради, якщо проєкт рішення містить положення щодо врегулювання фінансових питань або проєкт рішення стосується галузевих програм;

5) посадові особи, які приймають участь в організації виконання даного рішення;

6) заступники селищного голови, керуючий справами (секретар) Виконавчого комітету, відповідно до розподілу обов’язків;

7) начальник юридичного відділу селищної ради;

8) секретар селищної ради.

У разі, якщо Виконавчий комітет ініціює внесення відповідного проєкту рішення на розгляд Буштинської селищної ради, проєкт рішення візується керуючим справами (секретарем) Виконавчого комітету селищної  ради.

У разі, коли проєкт рішення стосується Положень про структурні підрозділи селищної ради, його візує начальник Відділу організаційно-кадрової та інформаційної роботи селищної ради.

 

Стаття 23. Оприлюднення проєкту рішення селищної ради

1. Завізований проєкт рішення селищної ради проходить процедуру оприлюднення на офіційному сайті Буштинської селищної ради в мережі Інтернет .

2. Розробник проєкту рішення передає електронний варіант проєкту рішення Буштинської селищної ради секретарю селищної ради після проходження процедури його візування.

Проєкт рішення селищної ради оприлюднюється на офіційному сайті Буштинської селищної ради в мережі Інтернет протягом 2-х (двох) робочих днів після його отримання  секретарем селищної ради, але не пізніше ніж за 1 день до засідання ради.

3. Всі електронні версії проєктів рішень селищної ради та додатків до них мають бути подані до оприлюднення у вигляді файлів із розширенням «.doc» або «.docx» та виконані у форматі документів Microsoft Word доступних до редагуванні у текстовому режимі. У деяких випадках, в разі крайньої необхідності, дозволяється подання додатків до проєктів рішень у вигляді файлів із розширенням «.xls» або «.xlsx» та виконані у форматі документів Microsoft Excel доступних до редагуванні у текстовому режимі.

 

 

Глава 3. Розгляд питання на пленарному засіданні селищної ради

 

Стаття 24. Час і місце проведення пленарних засідань селищної ради

1. Пленарні засідання селищної ради, як правило розпочинаються о 11 годині.

2. Пленарні засідання проходять у сесійній залі, у якій встановлено Державний прапор.

3. Оповіщення депутатів, працівників виконавчих органів про час та місце проведення сесії селищної ради здійснює секретар селищної ради.

 

Стаття 25. Відкриття сесії селищної ради

1. Сесію селищної ради відкриває головуючий на засіданні сесії.

2. У випадках, передбачених частинами 6-9 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесію відкриває і веде секретар селищної ради.

3. На початку першого засідання головуючий повідомляє про результати реєстрації депутатів, що прибули на сесію.

4. За наявності кворуму головуючий оголошує сесію відкритою.

5. Одразу після відкриття сесії в сесійній залі виконується Гімн України. На час виконання Гімну всі депутати і присутні в залі встають.

Матеріали сесії видаються депутатам при їх реєстрації.

 

Стаття 26. Ведення пленарних засідань. Повноваження головуючого на пленарному засіданні

1. Пленарні засідання селищної ради веде головуючий: селищний голова або секретар селищної ради, відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Головуючий на пленарному засіданні:

1) відкриває, веде і закриває засідання, оголошує перерви;

2) виносить на обговорення питання порядку денного, оголошує їх повну назву та ініціаторів внесення;

3) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

4) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

5) ставить питання на голосування, оголошує його результати;

6) забезпечує дотримання вимог цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

7) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

8) вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданні;

9) здійснює інші повноваження, що випливають з положень даного Регламенту.

3. Головуючий на засіданні селищної ради має право:

1) позбавити особу, що виступає слова, якщо вона порушує вимоги цього Регламенту, виступає не за порядком денним, використовує образливі висловлювання;

2) зупиняти незаплановані дебати;

3) оголошувати про запис на виступ з місця через електронну систему;

4) призвати депутата до порядку, висловлювати попередження у разі порушення регламенту;

5) оголосити перерву або закрити засідання у випадку виникнення в залі засідань надзвичайних ситуацій, а також грубого порушення громадського порядку;

6) ставити запитання, у першочерговому порядку, вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання; якщо з процедурних питань висуваються альтернативні пропозиції,  пропозиції головуючого ставляться на голосування першими.

 

Стаття 27. Порядок денний сесії

1. Порядок денний – це перелік питань, сформований селищним головою в порядку, передбаченому Регламентом, що виноситься на розгляд сесії селищної ради.

2. Порядок денний сесії селищної ради затверджується селищною радою на кожній сесії селищної ради.

2.1. Порядок денний сесії селищної ради має містити інформацію про назву, порядковий номер, доповідача.

 

Стаття 28. Формування порядку денного. Матеріали до сесії селищної ради

1. Не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку пленарного засідання сесії селищної ради належним чином оформлені, завізовані проєкти рішення  розробник передає секретарю селищної ради для формування матеріалів сесії.

2. Не пізніше ніж за 1 (один) день до початку сесії постійні комісії розглядають матеріали до сесії селищної ради, в тому числі із запрошенням розробників проєктів рішень, із залученням фахівців, а також (при необхідності) готують висновки та/або рекомендації у двох примірниках.

3. Не пізніше ніж за 1 (один) день до початку пленарного засідання сесії селищної ради висновки та/або рекомендації ( у разі наявності) постійних комісій направляються селищному голові, секретареві селищної ради.

 

Стаття 29. Затвердження порядку денного

1. Процедура затвердження порядку денного сесії передбачає:

1) прийняття порядку денного за основу. Проєкт порядку денного сесії селищної ради вноситься селищним головою на затвердження селищною радою. Проєкт порядку денного вважається прийнятим за основу, якщо за нього проголосувало більшість від присутніх на пленарному засіданні депутатів селищної ради;

2) після прийняття проєкту порядку денного за основу головуючий ставить на голосування доповнення до проєкту порядку денного ( за наявності), а також зміни щодо черговості розгляду питань ( у разі потреби);

3) затвердження порядку денного в цілому. Порядок денний вважається прийнятим в цілому, якщо за це проголосувало більшість від присутніх на пленарному засіданні депутатів селищної ради.

 

Стаття 30. Процедура обговорення питань порядку денного

1. Рішення селищної ради приймаються після їх обговорення.

2. Процедура обговорення питань на пленарному засіданні включає:

1) доповідь / співдоповідь ініціаторів / розробників, запитання доповідачу/  співдоповідачу і відповіді на них;

2) запис до виступів (з використанням ЕСГ );

3) виступи депутатів, уповноважених представників депутатських груп та голів фракцій;

4) уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні правок, висновків та рекомендацій, які надійшли при обговоренні питання на засіданнях постійних комісій і які будуть ставитися на голосування (за наявності);

5) оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення.

 

Стаття 31. Регламент розгляду питань на пленарному засіданні селищної ради

1. На засіданні селищної ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на засіданні надає слово промовцям для доповіді, співдоповіді, виступів, заяв, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень та довідок, внесення поправок, обґрунтування  поправок, відповіді на запитання, репліки, виголошення окремої думки.

2. Тривалість виступів:

1) доповідач – 10 хв

2) співдоповідач – 2 хв.

3) для відповідей на питання до доповідача (співдоповідача) – до 3 хв.

4) виступ депутата, депутатських груп або фракцій – до 3 хв.

5) обговорення одного питання - – до 18 хв.

Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. У разі наявності заперечень триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням.

 

 

 

 

Стаття 32. Порядок надання слова

1. Головуючий надає слово для виступу також депутатам, які записались до виступу за допомогою ЕСГ .

2. Виступи проводяться тільки з трибуни або від мікрофона з місця.

3. Обговорення питання припиняється в разі вичерпання встановленого ліміту часу або за рішенням більшості присутніх на пленарному засіданні депутатів селищної ради.

 

Стаття 33. Порядок запису на виступ на пленарному засіданні селищної ради

1. У разі використання ЕСГ  головуючий оголошує про запис за допомогою ЕСГ  на виступ з місця.

2. Черговість виступів з місця з будь-якого питання порядку денного сесії селищної ради формується за допомогою ЕСГ  без урахування належності депутатів до депутатських фракцій та груп.

3. Списки депутатів для виступу з місця висвітлюються на моніторах головуючого на засіданні, а також на інформаційному табло ЕСГ  в залі засідань.

4. У разі невикористання електронної системи черговість виступів у дискусії (дебатах) визначається головуючим, шляхом підняття руки депутатами. Заявки депутатів, які бажають взяти участь у дискусії з питань порядку денного, можуть бути подані попередньо після затвердження порядку денного, але не пізніше закінчення доповіді (співдоповіді) та надання відповідей доповідача (співдоповідача) на запитання з питання порядку денного, у обговоренні якого депутат бажає взяти участь.

5. Право на виступ особам, зазначеним в пункті 3 статті 5 цього Регламенту надається головуючим на засіданні сесії.

 

Стаття 34. Дисципліна та етика пленарних засідань

1. На засіданні селищної ради промовець не повинен використовувати у виступі або питаннях грубих, образливих висловлювань або таких, які порушують право на повагу до честі та гідності учасників засідання, не закликати до незаконних дій, не використовувати завідомо недостовірну інформацію, не допускати неетичних оцінок учасників засідання селищної ради та їх висловлювань, необґрунтованих звинувачень на адресу будь-кого з присутніх.

У такому випадку головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів, припинити його виступ, а в разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

2. Під час засідання депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, репліками, оплесками, вставанням тощо).

3. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання, головуючий попереджає його персонально й закликає до порядку.

4. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

5. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих питань, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова.

 

Стаття 35. Зловживання правами під час пленарних засідань та їх наслідки

1. Під час пленарних засідань депутат селищної ради та головуючий не повинні зловживати правами, наданими їм відповідними законами.

2. Зловживанням своїми правами вважаються такі дії головуючого або депутата, які:

1) обмежують такі ж права інших депутатів;

2) порушують норми чинного Регламенту;

3) заважають розгляду питань порядку денного по суті;

4) вводять в оману присутніх наведенням неперевірених фактів, недостовірної інформації, посиланням на неіснуючі нормативно-правові акти;

5) перешкоджають прийняттю рішень;

6) ображають національну, професійну гідність присутніх у залі, їхні політичні, релігійні та інші погляди;

7) принижують звання депутата селищної ради (поява на засіданні та виступи в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, вживання ненормативної лексики, навмисне псування майна тощо).

3. У разі зазначених вище зловживань депутата  може бути позбавлено права виступів на даному пленарному засіданні або запропоновано йому залишити сесійну залу до кінця засідання. Рішення про це приймається більшістю від присутніх на пленарному засіданні депутатів селищної ради. У разі відмови порушника покинути пленарне засідання селищної ради він може бути примусово виведений із сесійної зали та адміністративного будинку.

 

Глава 4. Прийняття рішень селищної ради

 

Стаття 36. Загальні положення про рішення селищної ради

1. Селищна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. На пленарних засіданнях приймаються рішення з питань, внесених до порядку денного сесії селищної ради та рішення з процедурних питань.

2. Рішення, які приймає селищна рада є актами нормативного або ненормативного характеру. До нормативних належать акти, які встановлюють,  змінюють чи припиняють норми права, мають локальний характер, розраховані на широке коло осіб та застосовуються неодноразово, а ненормативні акти передбачають конкретні приписи, звернені до окремого суб'єкта чи юридичної особи, застосовуються одноразово і після реалізації вичерпують свою дію.

3. Основними видами рішень нормативного характеру, які може прийняти селищна рада, можуть бути:

1) положення – нормативно-правовий акт, який встановлює структуру та функції певного органу або встановлює форми та умови здійснення певної діяльності;

2) порядок – нормативно-правовий акт, який встановлює процедуру застосування акту законодавства чи власного акту або визначає форми та умови здійснення діяльності;

3) правила – нормативно-правовий акт, який містить узгоджену поєднанність правил поведінки службовців, громадян, установ та організацій у певній сфері;

4) інші акти, що містять  правові норми загального характеру.

 

Стаття 37. Місце і процедура прийняття рішень селищною радою

1. Рішення селищної ради з будь-якого питання приймаються на її пленарному засіданні після обговорення шляхом відкритого поіменного голосування за допомогою ЕСГ  або іншими видами та способами, передбаченими цим Регламентом.

2. Селищний голова, секретар, депутат селищної ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень селищною радою, щодо яких у зазначених суб’єктів наявний конфлікт інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

3. Рішення селищної ради може прийматися без обговорення, якщо проти цього не виступає жоден депутат, присутній на засіданні.

4. Рішення селищної ради в межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (крім рішень з процедурних питань) приймаються, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу селищної ради.

5. Якщо рішення не прийнято, повторно воно може бути розглянуто шляхом повернення до його розгляду за пропозицією селищного голови.

 

Стаття 38. Право ухвального голосу

1. Право ухвального голосу мають депутати селищної ради і селищний голова.

2. Кожен депутат селищної ради має право одного голосу і голосує особисто. Голосування за інших депутатів не допускається.

3. При встановленні результатів голосування до загального складу ради або кількості депутатів, що присутні на пленарному засіданні, додається селищний голова (якщо він бере участь у пленарному засіданні) і враховується його голос.

 

Стаття 39. Підрахунок голосів. Лічильна комісія

1. Підрахунок голосів здійснюється за допомогою ЕСГ.

2. Лічильна комісія утворюється у випадку, якщо необхідно здійснити підрахунок голосів при прийнятті рішень відкритим голосуванням шляхом підняття руки (у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою ЕСГ) та таємним голосуванням.

3. Селищна рада затверджує склад лічильної комісії з визначенням голови і секретаря комісії.

4. Лічильна комісія:

1) здійснює контроль за використанням електронної системи на сесіях селищної ради;

2) здійснює підрахунки голосів при прийнятті рішень радою відкритим голосуванням шляхом підняття руки або шляхом опитування членами лічильної комісії депутатів, або в інший спосіб, визначений селищною радою (у разі невикористання ЕСГ);

3) здійснює опитування депутатів селищної ради та підрахунки голосів при поіменному голосуванні;

4) організовує та проводить таємне голосування у порядку, здійснює підрахунки голосів за його результатами та  забезпечує умови для додержання таємниці голосування;

5) голова лічильної комісії, оголошує результати підрахунку голосів головуючому на сесії;

6) несе відповідальність за достовірність результатів голосування при прийнятті рішень з питань, що розглядаються селищною радою.

5. У разі відсутності або відмови когось із членів лічильної комісії брати участь у її роботі селищна рада обирає іншого члена лічильної комісії замість відсутнього або того, хто відмовився в ній працювати.

 

Стаття 40. Види та способи голосування

1. Рішення Буштинської селищної ради приймаються відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Регламентом.

2. Відкрите голосування здійснюється:

1) кожним депутатом особисто за допомогою ЕСГ в такий спосіб, що унеможливлює голосування замість депутата іншою особою. Результати голосування фіксуються поіменно, в тому числі з можливим роздрукуванням результатів голосування кожного депутата. Результати голосування повинні висвітлюватися на інформаційному табло ЕСГ в залі засідань по депутатських фракціях. Депутат голосує особисто та виключно персональною електронною карткою. Забороняється передавати картку для голосування іншим особам і відповідно голосувати декількома картками.

У разі виявлення на пленарному засіданні депутатом, головуючим або іншими особами факту порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування за іншого депутата розгляд питання порядку денного зупиняється. Головуючий на пленарному засіданні встановлює присутність відповідного депутата у залі засідань, а у разі його відсутності доручає лічильній комісії вилучити картку такого депутата та передати її головуючому на пленарному засіданні і проводить повторне голосування щодо  рішення, яке ставилось на голосування останнім.

2) шляхом підняття руки (у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою ЕСГ).

3) у режимі відеоконференції (під час установлення (введення) в Україні або на певній території карантину людей, режиму надзвичайної ситуації, режиму надзвичайного стану, режиму воєнного стану) шляхом персонального голосування у вигляді відеоопитування кожного депутата окремо по кожному питанню порядку денного. Цей спосіб голосування застосовується щодо питань, які мають важливе значення для життєдіяльності Буштинської селищної територіальної громади.

3. Після закінчення кожного голосування за допомогою електронної системи його результати висвітлюються на інформаційному табло електронної системи в залі засідань та оголошуються головуючим на пленарному засіданні.

4. Таємне голосування здійснюється депутатом селищної ради особисто відповідно до цього Регламенту.

 

Стаття 41. Поіменне голосування

1. У разі невикористання ЕСГ поіменне голосування проводиться за пропозицією селищного голови.

2. Поіменне голосування проводиться шляхом опитування депутатів селищної ради головою лічильної комісії на пленарному засіданні з трибуни в порядку, визначеному алфавітним списком, після чого підписаний листок опитування передається головуючому на сесії для оголошення результатів.

3. Результати поіменного голосування зберігаються в протоколах сесії та оприлюднюються відповідно до чинного законодавства.

4. У разі використання ЕСГ результати всіх голосувань протоколюються в поіменному режимі та висвітлюються на табло.

 

Стаття 42. Таємне голосування

1. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. За пропозицією більшості від загального складу депутатів селищної ради проводиться таємне голосування.

3. Організація і проведення таємного голосування покладається на лічильну комісію, обрану на початку сесії або спеціально для проведення таємного голосування.

4. Лічильна комісія визначає час, місце і порядок організації голосування, доводить їх до відома всіх депутатів.

5. Перед початком голосування лічильна комісія:

1) одержує від секретаря ради список усіх депутатів;

2) визначає зміст і форму бюлетенів (з наступним затвердженням селищною радою), організує їх виготовлення;

3) перевіряє наявність кабін для таємного голосування;

4) опечатує скриньки для таємного голосування.

6. Лічильна комісія забезпечує всі умови для повного додержання таємниці голосування. Процедура таємного голосування має бути такою, що унеможливлює застосування технологій контролю за волевиявленням депутатів (нанесення різними способами різних позначок на бланках бюлетенів, винесення і передавання бюлетенів іншим особам тощо).

7. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують усі її члени. Про результати таємного голосування голова лічильної комісії або уповноважений нею член доповідає на пленарному засіданні, відповідає на запитання депутатів. Після чого головуючий на пленарному засіданні оголошує прийняте за результатами таємного голосування рішення.

8. При виявленні порушень, допущених під час голосування, за рішенням більшості від присутніх на пленарному засіданні селищної ради депутатів, проводиться повторне голосування.

 

Стаття 43. Особливості прийняття рішень з питань, пов’язаних між собою

1. Селищна рада може приймати рішення «у пакеті» з питань, які належать до однієї сфери правовідносин (однопредметні рішення) або пов’язані між собою. Такий варіант розгляду питань передбачає одну доповідь, співдоповіді, відповіді на запитання, обговорення «пакету» питань. Внесення поправок  проводиться з кожного питання «пакету» окремо. Прийняття рішення з усього «пакету» питань може проводитися одним голосуванням.

2. Рішення про пакетне голосування визначається більшістю голосів депутатів від загального складу селищної ради при формуванні порядку денного.

 

Стаття 44. Прийняття рішень з процедурних питань

1. Рішення з процедурних питань (надалі - процедурне рішення), зазначених у цьому Регламенті, приймаються селищною радою без підготовки у постійних комісіях та без включення до порядку денного і таке, що як окреме рішення не оформляється. Процедурне рішення приймається відразу після обговорення і заноситься до протоколу пленарного засідання селищної ради.

2. Процедурне рішення приймається 1/3 (однією третьою) голосів депутатів присутніх на засіданні селищної ради. Процедурними, зокрема, вважаються рішення:

– про черговість розгляду питань порядку денного;

– про встановлення обмежень у часі для виступів і дискусії в цілому;

– про надання додаткового часу для виступу;

– про зміну черговості виступів;

– про надання слова для виступу присутнім та запрошеним на засіданні;

– про терміновість питань порядку денного;

– про перерахунок голосів;

– про взяття інформації до відома (окрім питань, які пов’язані з використанням коштів селищного бюджету та розгляду цільових програм);

– про проведення закритого засідання;

– про закритий розгляд окремих питань;

– про внесення додаткових питань до проєкту порядку денного;

– інші процедурні питання.

 

Стаття 45. Не прийняття рішення у встановленому цим Регламентом порядку

1. У випадку, якщо рішення не прийнято у встановленому цим Регламентом порядку, про це робиться відповідний запис у протоколі сесії.

2. Факт неприйняття рішення не потребує оформлення окремого рішення з цього питання.

 

Стаття 46. Висновки та рекомендації до проєктів рішень

1. Зауваження, пропозиції депутата, а також висновки та рекомендації постійних комісій, які не передбачають внесення суттєвих змін до змісту проєкту рішення в цілому або до його окремих положень  викладаються виключно в письмовій формі в двох примірниках, підписуються їх авторами і розглядаються на засіданні.

2. Проєкт рішення, щодо якого внесені зауваження у порядку, передбаченому даною статтею, за результатами їх розгляду може бути знятий з розгляду.

 

Стаття 47. Доопрацювання прийнятих рішень

1. Протягом 5-х (П’ятьох) робочих днів від дати проведення сесії секретар селищної ради остаточно доопрацьовує прийняті на сесії рішення, тобто редагує їх відповідно до усіх усних та/або письмових пропозицій суб’єктів нормотворчої ініціативи, що були озвучені на сесії та враховані при прийнятті рішень (у т.ч. зазначає номер сесії, дату проведення сесії, номер рішення).

2. У разі прийняття проєкту рішення щодо звернення Буштинської селищної ради до відповідних органів виконавчої та законодавчої влади розробник цього проєкту при доопрацюванні готує на бланку Буштинської селищної ради в необхідній кількості вказані звернення із зазначенням адрес адресатів та подає їх разом з рішенням на підпис головуючому на сесії після чого направляє відповідним адресатам.

 

Стаття 48. Підписання рішень селищної ради

1. Прийняті селищною радою рішення підписуються головуючим чи іншою особою у відповідності до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Стаття 49. Набрання чинності рішеннями селищної ради

1. Рішення селищної ради набирають чинності з моменту їх прийняття (якщо рішенням не встановлено іншого строку набрання чинності).

 

Стаття 50. Зупинення рішення селищної ради селищним головою

1. Рішення селищної ради в 5-ти (п’яти) денний строк з моменту його прийняття може бути зупинене селищним головою і внесене ним на повторний розгляд селищної ради із обґрунтуванням зауважень.

2. Зупинення рішення селищної ради селищним головою здійснюється розпорядженням селищного голови про зупинення відповідного рішення. У розпорядженні визначається дата, час і місце скликання сесії селищної ради, на якій буде внесено на повторний розгляд зупинене рішення та додаються обґрунтування зауважень, на підставі яких його зупинено.

3. Селищна рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення.

4. Якщо рада відхилила зауваження селищного голови й підтвердила попереднє рішення 2/3 голосів депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

 

Стаття 51. Нумерація рішень селищної ради

1. Рішенням селищної ради, прийнятим з питань, що були внесені до порядку денного сесії, присвоюється порядковий номер.

 

Стаття 52. Оприлюднення рішень селищної ради

1. Рішення, підписані головуючим на сесії, у день їх підписання (але не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дня їх прийняття) розробник з урахуванням вимог  Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних»:

- у електронному варіанті для подальшого оприлюднення на офіційному сайті Буштинської селищної ради в мережі Інтернет та друкованому варіанті надає секретарю селищної ради для подальшої організації їх тиражування і розсилки;

2. Рішення селищної ради, що мають загальноселищний характер оприлюднюються на офіційному сайті Буштинської селищної ради в мережі Інтернет.

3. Інформація про скасування/втрату чинності/зупинення дії рішень Буштинської селищної ради підлягає оприлюдненню відповідно до затвердженого порядку роботи з офіційним сайтом Буштинської селищної ради.

4. Всі електронні версії рішень селищної ради та додатків до них мають бути подані до оприлюднення у вигляді файлів із розширенням «.doc» або «.docx» та виконані у форматі документів Microsoft Word доступних до редагуванні у текстовому режимі. У деяких випадках в разі крайньої необхідності дозволяється подання додатків до рішень у вигляді файлів із розширенням «.xls» або «.xlsx» та виконані у форматі документів Microsoft Excel доступних до редагуванні у текстовому режимі.

Подання електронних версій рішень селищної ради та додатків до них у вигляді файлів, що не допускають редагування текстової частини, як то файли зображень, скановані копії, закриті до текстового редагування файли формату «.pdf» тощо – забороняється.

 

Стаття 53. Обов’язковість виконання рішень селищної ради

1. Рішення Буштинської селищної ради, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання селищним головою, секретарем, депутатами, постійними комісіями і виконавчими органами ради, усіма розташованими на території громади органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами незалежно від форм власності, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території Буштинської громади.

 

 

РОЗДІЛ VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ПРОЄКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА РОЗГЛЯД СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Стаття 54. Планування діяльності селищної ради з підготовки проєктів регуляторних актів селищної ради

1. Рішення селищної ради, які містять ознаки регуляторних актів, вносяться на розгляд селищної ради відповідно до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, який затверджується та оприлюднюється відповідно до чинного законодавства.

2. Організація реалізації покладених на селищну раду повноважень у здійсненні державної регуляторної політики покладається на керуючого справами (секретаря) виконачого комітету.

 

 

 

 

Стаття 55. Підготовка аналізу регуляторного впливу та оприлюднення проєктів регуляторних актів

 

1. Стосовно кожного проєкту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу із врахування вимог чинного законодавства.

2. Аналіз регуляторного впливу готується до оприлюднення проєкту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій.

3. Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта, проєкт регуляторного акта, відповідний аналіз регуляторного впливу з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань оприлюднюється розробником в друкованих засобах масової інформації та/або розміщується на офіційному сайті Буштинської селищної ради в мережі Інтернет.

4. Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проєкту регуляторного акта і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проєкту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу. Надані зауваження та пропозиції враховуються розробником проєкту регуляторного акта або мотивовано відхиляються.

 

РОЗДІЛ VIІ. ДЕПУТАТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ. ФОРМИ РОБОТИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Стаття 56. Правові засади діяльності депутатів селищної ради

1. Порядок діяльності депутатів селищної ради визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про доступ до публічної інформації», а також іншими нормативно-правовими актами та цим Регламентом.

 

Стаття 57. Виникнення і строк повноважень депутата селищної ради

1. Повноваження депутата селищної ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії селищної  ради рішення про підсумки виборів і визнання повноважень депутата і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата селищної ради.

2. Повноваження депутата припиняються достроково у випадках, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

Стаття 58. Права та обов’язки депутата селищної ради на засіданні селищної ради

1. Депутат селищної ради має обов’язки і права, визначені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

2. Депутат селищної ради має право:

1) обирати і бути обраним до органів відповідної ради;

2) офіційно представляти виборців у селищній раді та її органах;

3) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;

4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю;

6) вносити на розгляд ради та її органів проєкти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

7) ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

8) ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах засідань ради та її органів;

9) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;

10) об'єднуватися з іншими депутатами селищної ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до цього Регламенту;

11) інші права, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

3. Депутат селищної ради на її засіданні зобов’язаний:

1) реєструватися на кожному засіданні селищної ради згідно положень даного Регламенту та брати участь у пленарному засіданні селищної ради та засіданнях постійних комісій;

2) дотримуватися вимог Регламенту та порядку денного;

3) виступати тільки з дозволу головуючого на засіданні сесії;

4) у виступі чи питанні не допускати особистих звернень до присутніх у залі засідань, крім як до доповідача (співдоповідача) та головуючого на засіданні;

5) не використовувати у виступі або питаннях грубих, образливих висловлювань або таких, які порушують право на повагу до честі та гідності учасників засідання, не закликати до незаконних дій, не використовувати завідомо недостовірну інформацію, не допускати неетичних оцінок учасників засідання селищної ради та їх висловлювань, необґрунтованих звинувачень на адресу будь-кого з присутніх;

6) виконувати доручення ради, її органів,  селищного голови; інформувати їх про виконання доручень.

4. У випадках порушення вимог частини третьої вказаної статті особа, що допустила порушення може бути позбавлена слова з попередження головуючого, до такої особи можуть бути застосовані інші заходи, визначені цим Регламентом.

 

Стаття 59. Участь депутата в сесіях селищної ради та засіданнях її органів

1. Депутат селищної ради зобов’язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради, до складу яких його обрано. У разі неможливості бути присутнім на сесії селищної ради депутат зобов’язаний сповістити про це завчасно письмовою заявою або усно секретаря селищної ради, а у випадку неможливості бути присутнім на засіданні інших органів, до складу якого його обрано - особу, яка очолює відповідний орган.

2. Депутат селищної ради, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій, що утворюються радою.

3. Депутат селищної ради за дорученням ради або постійної комісії, до складу якої його обрано, безпосередньо бере участь у підготовці питань до розгляду на сесіях ради та засіданнях постійної комісії.

4. Селищна рада має право заслуховувати звіти про виконання рішень ради. На пленарних засіданнях селищна рада періодично інформує депутатів про хід виконання прийнятих радою рішень, а також з інших важливих питань діяльності ради та її органів.

5. Інформування депутатів щодо заходів (сесій селищної ради, засідань постійних комісій, загальних зборів, навчання, загальномісцевих заходів) здійснюється шляхом або СМС-повідомлень, або повідомлень на адреси електронної пошти депутатів, уповноважених представників груп, або в мобільному додатку Viber, Telegram, WhatsApp, Signal.

6. На час сесій, засідань постійних комісій, здійснення депутатських повноважень в інших випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків.

 

Стаття 60. Позасесійні форми роботи депутата селищної ради в раді та її органах

1.  У періодах між сесіями депутат селищної ради бере участь у роботі постійної комісії, тимчасових контрольних комісій та інших органів, до складу яких його обрано; виконує доручення селищної ради, її органів та селищного голови; може брати участь загальних зборах депутатів, зборах (засіданнях) депутатських груп; засіданнях депутатських фракцій, до яких він входить.

 

Стаття 61. Обов’язки депутата на виборчому окрузі

1. Депутат селищної ради зобов’язаний:

1.1. підтримувати зв’язок з виборцями;

1.2. вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом громадян, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення;

1.3. брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу;

1.4. вивчати громадську думку; вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них селищну раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

1.5. звітувати про свою роботу перед членами територіальної громади, але не рідше одного разу на рік;

 

Стаття 62. Депутатське звернення

1. Депутатське звернення – це викладена в письмовій формі вимога депутата селищної ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до селищного голови, до посадових осіб селищної ради та її виконавчих органів, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території селищної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їхньої компетенції.

2. Порядок розгляду депутатських звернень і надання відповідей на них визначається Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

Стаття 63. Депутатський запит

1. Депутатський запит – це підтримана селищною радою вимога депутата до посадових осіб ради та її органів, селищного голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території міста, а також до голови обласної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

2. Депутатський запит може бути внесений ініціатором запиту попередньо секретарю селищної ради або на пленарному засіданні в письмовій формі.

3. Депутатський запит оголошується на пленарному засіданні депутатом, або іншим депутатом – представником ініціатора запиту за дорученням.

4. На кожному пленарному засіданні поточної сесії один депутат може внести не більше одного запиту.

5. Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного сесії ради.  Рішення по депутатському запиту приймається більшістю депутатів від загального складу селищної ради. Рішення селищної ради про підтримання депутатського запиту оформляється секретарем селищної ради, до якого додається текст депутатського запиту.

 

Стаття 64. Депутатське запитання

1. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом селищної ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути дана депутатові в індивідуальному порядку.

2. Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

 

Стаття 65. Забезпечення умов для здійснення депутатських повноважень у селищній раді та  її органах

1. Селищна рада та її виконавчі органи забезпечують необхідні умови для ефективного здійснення депутатами селищної ради своїх повноважень відповідно до статті 35 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

Стаття 66. Депутатські групи, фракції

1. Депутати селищної ради можуть об'єднуватися в депутатські групи за спільністю проблем, що їх розв'язують депутати.

2. Депутатська група складається не менш як із трьох депутатів селищної ради.

3. Членство депутата селищної ради в депутатській групі є добровільним. Депутат одночасно може бути членом будь-яких депутатських груп без обмежень.

Членство депутата селищної ради в депутатській фракції є обов’язковим, яке припиняється одночасно з припиненням депутатських повноважень або у випадку припинення членства депутата у фракції за рішенням фракції чи за власною ініціативою депутата.

4. Депутатські фракції селищної ради формуються на партійній основі депутатами селищної ради.

5. Мінімальна кількість депутатів, що входять до однієї депутатської фракції дорівнює кількості місць у складі селищної ради, отриманих партією, що набрала на виборах найменшу кількість голосів виборців з усіх партій, які пройшли до складу селищної ради.

6. Депутатську фракцію очолює голова обраний зі складу депутатів селищної ради – членів фракції.

7. Депутат селищної ради може входити лише в одну, утворену в раді, депутатську фракцію.

 

РОЗДІЛ VІІІ. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Глава 1. Селищний голова. Його повноваження у селищній раді

 

Стаття 67. Селищний голова - головна посадова особа Буштинської селищної територіальної громади

1. Селищний голова є головною посадовою особою Буштинської селищної територіальної громади.

2. Селищний голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному чинним законодавством і здійснює свої повноваження на постійній основі.

3. Селищний голова очолює Виконавчий комітет селищної ради, головує на засіданнях селищної ради та підписує її рішення.

4. Селищний голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

 

Стаття 68. Повноваження, відповідальність та підзвітність селищного голови

1. Повноваження селищного голови:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території міста, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», роботу селищної ради та її Виконавчого комітету;

3) підписує рішення селищної ради та її Виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад Виконавчого комітету селищної ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату селищної ради та її Виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

7) здійснює керівництво апаратом  селищної ради та її виконавчого комітету;

8) проводить рейтингове голосування для прогнозування результатів голосування питань порядку денного сесії селищної ради;

9) скликає сесії селищної ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій селищної ради і головує на пленарних засіданнях селищної ради;

10) забезпечує підготовку на розгляд селищної ради проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, селищного бюджету та звіту про його виконання, рішень селищної ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені селищною радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

11) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів  та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади.

12) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

13) вносить на розгляд селищної ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

14) вносить на розгляд селищної ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

15) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, селищної  ради, її Виконавчого комітету;

16) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

17) представляє територіальну громаду, селищну раду та її Виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

18) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження селищної ради та її органів;

19) укладає від імені територіальної громади, селищної ради та її Виконавчого комітету договори відповідно до законодавства з питань, віднесених до виключної компетенції селищної ради, подає їх на затвердження селищної ради;

20) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень селищної ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

21) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

22) дає доручення депутатам селищної ради.

2. Відповідальність та підзвітність селищного голови.

2.1. Селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

2.2. При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед селищною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

2.3. Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу та роботу виконавчих органів.

2.4. Повноваження селищного голови можуть бути достроково припинені на підставах та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Глава 2. Секретар селищної ради. Його повноваження.

 

Стаття 69. Секретар селищної ради

1. Секретар селищної ради обирається за пропозицією селищного голови селищною радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі.

2. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд селищної ради селищним головою та не менш як половиною депутатів  від загального складу ради у разі, якщо:

1) на день проведення першої сесії селищної ради обраної на чергових виборах, не завершені вибори селищного голови;

2) селищна рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану селищним головою;

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії селищної ради селищний голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень селищний голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади селищного голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.

3. Секретар селищної ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

4. Кандидат на посаду секретаря селищної ради вважається обраним, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу селищної ради шляхом таємного голосування.

 

Стаття 70. Повноваження секретаря селищної ради

1. Секретар селищної ради:

1) у випадку, передбаченому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження селищного голови;

2) скликає сесії селищної ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії селищної ради, питання, які передбачається внести на розгляд селищної ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд селищної ради, забезпечує оприлюднення проєктів рішень селищної ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень селищної  ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень селищної  ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує офіційне оприлюднення рішень селищної ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення селищною радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення селищною радою регуляторної діяльності;

6) за дорученням  селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій селищної ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам селищної ради у здійсненні їх повноважень;

8) організує за дорученням селищної  ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання в органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням селищного голови або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

 

Стаття 71. Відповідальність секретаря селищної ради. Дострокове припинення повноважень секретаря селищної ради

1. Секретар селищної ради при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним перед селищною радою.

2. На вимогу не менше половини депутатів селищної ради секретар селищної ради зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу ради в будь-який визначений ними термін.

3. Секретар селищної ради несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

4. Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припинені за рішенням селищної ради на підставах, передбачених чинним законодавством України.

 

Глава 3. Постійні комісії селищної ради

 

Стаття 72. Постійні комісії селищної ради

1. Організація роботи постійних комісій селищної ради здійснюється відповідно до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення про постійні комісії селищної ради.

2. Постійні комісії селищної ради є органами ради, що обираються з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень селищної ради та її Виконавчого комітету.

3. Постійні комісії обираються селищною радою в складі голови, заступника, секретаря та членів комісії.

4. Депутати селищної ради працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

5. Постійні комісії є підзвітними селищній раді та відповідальними перед нею.

6. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Положенням про постійні комісії, що затверджується радою.

 

Стаття 73. Порядок формування постійних комісій селищної ради

1. Постійні комісії обираються селищною радою на строк її повноважень. У разі необхідності селищна рада може прийняти рішення про створення нових комісій, ліквідацію або реорганізацію раніше створених, із внесенням відповідних змін до Положення про постійні комісії Буштинської селищної ради VІІІ скликання.

2. Кількісний і персональний склад постійних комісій затверджується відповідним рішенням селищної ради.

3. Персональний склад постійних комісій формується за принципом пропорційного представництва депутатських груп і фракцій в постійних комісіях з урахуванням бажання депутатів працювати у відповідній комісії, їхньої фахової підготовки та професійного рівня.

4. Якщо при формуванні складу постійних комісій виникають протиріччя стосовно їх персонального складу, або з приводу пропорційного представництва в них депутатів від депутатських груп та фракцій, а так само у випадку наполягання будь-якої із депутатських груп або фракцій на забезпечення права пропорційного представництва у постійних комісіях, формування складу постійних комісій здійснюється з дотриманням таких правил:

5. Персональний склад постійних комісій затверджується на пленарному засіданні селищної ради більшістю голосів від загального складу ради.

6. У випадку виходу депутата зі складу депутатської групи, рішення щодо подальшої його роботи у постійній комісії, якщо він займав керівну посаду в комісії приймається сесією Буштинської селищної ради.

 

Глава 4. Тимчасові контрольні комісії селищної ради

 

Стаття 74. Створення тимчасових контрольних комісій селищної ради

1. Тимчасові контрольні комісії селищної ради є органами селищної ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених селищною радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

2.У складі тимчасової контрольної комісії селищної ради може бути представлено не менш як по одному депутату від кожної депутатської групи  та фракції.

3. Про утворення тимчасової контрольної комісії селищна рада приймає рішення, у якому визначає:

1) назву тимчасової контрольної комісії;

2) завдання, мету і коло питань, для контролю з яких тимчасова контрольна комісія створюється;

3) кількісний і персональний склад тимчасової контрольної комісії, голову тимчасової контрольної комісії, заступника та секретаря;

4) заходи щодо організаційного забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії.

5) строк повноважень тимчасової контрольної комісії.

4. Рішення селищної ради про створення тимчасової контрольної комісії селищної ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше 1/3 (однієї третини) депутатів від загального складу селищної ради.

 

Стаття 75. Голова, заступник голови, секретар тимчасової контрольної комісії селищної ради

1. На посаду голови тимчасової контрольної комісії не може бути обраний голова постійної комісії.

2. Голова тимчасової контрольної комісії, заступник голови та секретар тимчасової контрольної комісії не можуть бути членами однієї депутатської групи, фракції.

 

Стаття 76. Порядок організації та форми роботи тимчасової контрольної комісії селищної ради

1. Формами роботи тимчасової контрольної комісії селищної ради є засідання.

2. Засідання тимчасової контрольної комісії проводяться, як правило, закриті.

3. Під час установлення (введення) в Україні або на певній території карантину людей, режиму надзвичайної ситуації, режиму надзвичайного стану, режиму воєнного стану засідання тимчасової контрольної комісії проводиться у режимі відеоконференції шляхом персонального голосування депутата окремо по кожному питанню порядку денного.

4. Тимчасова контрольна комісія створюється на період виконання зазначеної роботи. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються після прийняття Буштинською селищною радою остаточного рішення щодо результатів її роботи, або в разі припинення повноважень Буштинською селищною радою.

5. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

6. Повноваження тимчасової контрольної комісії вважається припиненими в разі:

1) прийняття селищною радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії;

 

Глава 5. Виконавчі органи селищної ради

 

Стаття 77. Виконавчі органи місцевого самоврядування

1. Виконавчими органами місцевого самоврядування є Виконавчий комітет селищної ради, відділи та інші створювані радою виконавчі органи.

2. Виконавчі органи місцевого самоврядування є підконтрольними і підзвітними Буштинській селищній раді, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольними відповідним органам державної виконавчої влади.

3. Виконавчі органи Буштинської селищної ради здійснюють власні і делеговані повноваження, визначені в главі 2 та в статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

4. Виконавчі органи Буштинської селищної ради організують свою роботу відповідно до статей 51, 53 та 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

5. До складу Виконавчого комітету селищної ради не можуть входити депутати селищної ради, крім секретаря ради. Секретар селищної ради входить до складу Виконавчого комітету ради за посадою.

 

Глава 6. Староста селищної ради

 

Стаття 78. Староста селищної ради

1. Староста затверджується селищною радою на строк її повноважень за пропозицією селищного голови та здійснює повноваження, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими актами  України.

2. Староста є членом Виконавчого комітету Буштинської селищної ради за посадою.

3. Староста бере участь у пленарних засіданнях ради, участь у засіданнях постійних комісій, має інші права та повноваження, визначені законодавством.

4. Староста має гарантоване право виступу на пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій ради з правом дорадчого голосу.

5. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний раді.

6. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

 

РОЗДІЛ IX. ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ, ЩО ВИНИК У ДІЯЛЬНОСТІ ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Стаття 79. Конфлікт інтересів

 

1. Селищний голова, секретар, депутати селищної ради беруть участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень радою за умови самостійного публічного оголошення про конфлікт інтересів під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання (про що вноситься відповідний запис до протоколу засідання ради). Оголошення про конфлікт інтересів здійснюється під час засідання ради, до початку розгляду питання, у вирішенні якого є приватний інтерес. Для самостійного публічного оголошення про конфлікт інтересів зазначеним особам надається слово з місця без запису на виступ.

Стаття 80. Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування

 

1. Правила врегулювання конфлікту інтересів в діяльності селищного голови, секретаря та депутатів селищної ради визначаються законами, які регулюють статус відповідних осіб та засади організації відповідних органів.

2. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо), вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом.

Стаття 81. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

 

1. Особи, уповноважені на виконання функцій місцевого самоврядування (депутати селищної ради, селищний голова, посадові особи місцевого самоврядування) за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, за прийняття рішень в умовах існування реального або потенційного конфлікту інтересів притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

 

РОЗДІЛ X. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 82. Порядок прийняття Регламенту, внесення змін і доповнень до Регламенту

 

1. Не пізніш як на другій сесії затверджується Регламент роботи селищної ради.

2. У випадку прийняття законодавчих актів, у результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Регламенту з діючим законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені вiдповiднi зміни та доповнення до Регламенту. До прийняття piшення сесії про внесення змін та доповнень до Регламенту діють положення чинного законодавства України з питань місцевого самоврядування.

3. Питання про внесення змін і доповнень до Регламенту розглядаються селищною радою за процедурою, передбаченою п.5 ст.2 Розділу І Регламенту.

 

 

 

 

Стаття 83. Одноразові відхилення від норм Регламенту

 

1. Відхилення від положень Регламенту, як правило,  не допускаються.

2. Одноразові відхилення від положень Регламенту можливі тільки при розгляді процедурних і організаційних питань роботи селищної ради.

3. Рішення про одноразове відхилення від норм Регламенту приймається на засіданні більшістю голосів депутатів від загального складу селищної ради.

 

Стаття 84. Відповідальність за порушення Регламенту

 

1. У разі порушення норм Регламенту на пленарних засіданнях ради до порушника вживаються заходи, відповідно до цього Регламенту та чинного законодавства України.

 

 

 

 

 

 

 

 

   Селищний голова                                                           Руслан ЯНЧІЙ